Amaç ve İlkeler

A- Şehitlikleri imar etmek için ve ihtiyaç halinde yeni şehitlikler oluşturmak için yetkili kamu kurumlarına maddi yardımlarda bulunmak, şehit ve gazilerin arkalarında kalan muhtaç ailelerine maddi ve manevi yardımlar yapmak, barınmalarını sağlamak,okul çağındaki çocuklarının eğitimlerini tamamlamak için gerekli desteği vermek. Şehit isimlerini vermek sureti ile anılmalarını sağlamak amacıyla yurtlar, okullar açmak ve Milli Eğitim Bakanlığı'na devrederek ülkemizin eğitim hizmetlerine destek vermek.

B- İmkânları ile sınırlı olmak kaydıyla yurt içinde ve dışında yurdumuzu ve egemenliğimizi korumak uğruna şehit olanların kabirlerini ULUS'un saygı duygularına uygun bir şekilde düzenlemek, imar etmek ve anılarını yaşatacak anıtlar yapmak ve bunların bakımını sağlamak,

C- Bu ülküye uygun yayın yapmak,

Ç- Türk Medeni Kanun hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkındaki tüzüğün 37. maddesinde gösterilen yönetim, idare masrafları ile Vakıf gelirini artıracak yatırımlar, dışında kalan gelirlerin tümü Vakıf'in amaçlarına tahsis veya sarf edilir.

D- Vakfın bu gayelerini gerçekleştirebilmek için ;

a) Miktar ve değeri sınırlanmamış olarak taşınır ve taşınmaz malları veya her ikisinden oluşan çeşitli mal ve mülke ve malvarlığına, bağış vasiyet şair ölüme bağlı tasarruflar yoluyla veya satın alma, kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye gelirlerini ve karlarını tahsil ve sarfa, Vakfın malvarlığına dahil bir veya birden fazla taşınır veya taşınmazlar almaya, gelirlerini kullanmaya, Vakfın amacına aykırı olmamak ve amaca tahsis edilmek kaydı ile vaki bağış veya vasiyet veya çeşitli ölüme bağlı tasarruflar yolu ile temellük ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları idare ve tasarrufa, şirketlerin hisse senetlerini, intifa senetlerini, obligasyonlarini veya diğer hisse temsil eden ve bunlara ait kuponları almaya, satmaya, devretmeye, gelirlerini tahsile, vakfa ait taşınmaz malların mevzuat dahilinde yap-işlet-devret yoluyla değerlendirmesi için 3. şahıslarla anlaşmalar yapmaya veya islettirmeye vakıf yetkilidir.

b) Vakıf amacına benzer olarak faaliyette bulunan vakıflar, dernekler, gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmaya, başka vakıflardan yardım almaya, bu yardımı temin için onlarla anlaşmalar akdetmeye amacına harcayacağı gelirleri artırmak için para mevcutlariyla veya vakfın mal varlığına dahil kıymetle şirketlere katılmaya, amacına uygun şirketler ve iktisadi işletmeler kurmaya katılma paylarına isabet eden temettü ve kar hissesini sarfa, eğitim, sağlık, spor, huzurevi, sosyal vs. tesisleri kurmaya ve işletmeye,taşınır ve taşınmazların intifa sükna gibi mülkiyetten gayri aynı hakları kabule velhasıl vakfın amaçlarının gerçekleştirilmesi için faydalı ve lüzumlu görülen bilcümle teşebbüs, tasarruf temellük ve sözleşmeleri akte, işlemleri icraya Medeni Kanun' un 48. maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.Vakıf iştirak halindeki mülkleri müşterek mülkiyete çevirebilir.

Müzayede ve ihalelere katılabilir. Vakfın malvarlığını tehlikeye sokmayacak şekilde sınırlı sorumlu olarak, kuruluşlarda pay sahibi olabilir. Kısaca amaçlarının gerçekleşmesi için yararlı ve zorunlu görülen tüm teşebbüs, tasarruf, temellüklerde bulunur, sözleşme ve işlemler yapar. Vakıf tüm bu yetkileri ve gelirleri Medeni Kanun'la ve ilgili tüzüklerle yasaklanmış maksatlarda kullanamaz. Sonuç olarak amaçlarını gerçekleştirmek için yasalara uygun girişimlerde bulunmaya, medeni hakları kullanmaya izinli ve yetkilidir.

TOP